fbpx

Algemene verkoopvoorwaarden

INLEIDING

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“AVV’s”) zijn van toepassing op alle bestellingen die worden uitgevoerd op de website www.climadiff.com (“de website”). Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de klant te hebben kennisgenomen van deze AVV’s en aanvaardt hij die laatste zonder voorbehoud.

 1. DOEL

De AVV’s zijn bedoeld om de voorwaarden voor verkoop op afstand van goederen en diensten tussen FRIO ENTREPRISE en de klant te beschrijven. Deze voorwaarden bevatten alle rechten en plichten van de partijen.

FRIO ENTREPRISE kan deze AVV’s op ieder ogenblik moeten aanpassen of wijzigen. De toepasselijke AVV’s zijn de voorwaarden die op de dag van de bestelling door de klant van kracht zijn.

 1. BESTELLING

2.1 Algemeen

De klant plaatst zijn bestelling in overeenstemming met de specificaties die worden vermeld op de website. Elke bestelling die de klant heeft bevestigd, zal door FRIO ENTREPRISE pas als geplaatst worden beschouwd nadat de bestelling is aanvaard door de webserver voor betalingen van Sogenactif.

Op de website kan de klant kiezen voor een levering bij hem thuis of op een adres naar keuze.

2.2 Fraudebestrijding

Om de veiligheid van de transacties te garanderen en fraude met betaalmiddelen op het internet te voorkomen, behoudt FRIO ENTREPRISE zich het recht voor om de betrouwbaarheid te controleren van de gegevens die de klant heeft ingevoerd tijdens de registratie van de bestelling.

Bijgevolg zal de dienst Klantenrelaties van FRIO ENTREPRISE de klant telefonisch of via e-mail om een of meerdere bewijsstukken (kopie van het identiteitsbewijs en een bewijs van domicilie) kunnen vragen. Dit verzoek zal tot gevolg hebben dat de bestelling wordt opgeschort in afwachting van de verzending van deze bewijsstukken per e-mail naar info@climadiff.com of via de post naar het volgende adres: FRIO ENTREPRISE, Service Site Internet Climadiff, 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage, Frankrijk. FRIO ENTREPRISE zal de bestelling bovendien kunnen annuleren als de bewijsstukken niet conform zijn of niet werden bezorgd. In dat geval zal de annulering van de bestelling niet betekenen dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

 1. PRIJZEN

De prijzen van de producten op de website zijn prijzen die worden uitgedrukt in euro, inclusief btw maar exclusief leveringskosten.

De prijzen van de producten zijn de prijzen die op het ogenblik van de registratie van de bestelling door de klant van kracht zijn. FRIO ENTREPRISE behoudt zich evenwel het recht voor om zijn verkoopprijzen op ieder ogenblik te wijzigen, voordat de bestelling is opgenomen.

 1. BETALING

De producten en diensten die op de website worden voorgesteld, moeten bij de bestelling worden betaald.

4.1 Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt met een betaalkaart door middel van het beveiligde betaalsystem dat wordt aangeboden door WEBAFFAIRES.

4.2 Niet-betaling

FRIO ENTREPRISE behoudt zich het recht voor om te weigeren een bestelling te bevestigen of een levering uit te voeren, voor een klant die een vorige bestelling niet volledig of gedeeltelijk heeft betaald, of met wie er een betalingsgeschil bestaat dat nog niet is beslecht.

FRIO ENTREPRISE behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau ervan:

 • bij niet-betaling van sommen die de klant is verschuldigd
 • of bij een betalingsincident.

Elke betaling die wordt uitgevoerd na de betalingsdatum die wordt vermeld op de factuur, zal van rechtswege de toepassing met zich meebrengen van interesten wegens late betaling die gelijk zijn aan drie keer de wettelijke rentevoet die van kracht is op de voorziene vervaldatum.

Elke betaling die wordt uitgevoerd na de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld, zal de facturering met zich meebrengen van een forfait van € 40 dat overeenstemt met de forfaitaire invorderingsvergoeding, overeenkomstig artikel L441-6 van het Franse wetboek van koophandel.

4.3 Eigendomsvoorbehoud

Er wordt overeengekomen dat de aan de klant geleverde en gefactureerde goederen eigendom blijven van FRIO ENTREPRISE tot de prijs ervan volledig is betaald.

Niet-betaling zal de opeising van de goederen tot gevolg kunnen hebben.

De bovengenoemde bepalingen staan niet in de weg dat de risico’s van verlies of beschadiging van de producten en van schade die ze zouden kunnen veroorzaken, bij de levering worden overgedragen aan de klant.

 1. TERBESCHIKKINGSTELLING EN LEVERING VAN DE PRODUCTEN

5.1 Voorwaarden

Producten worden uitsluitend in Europees Frankrijk en in Corsica geleverd, uiterlijk na 30 werkdagen.

De leveringskosten zijn voor rekening van de klant en verschillen naargelang van het type bestelling. Deze kosten worden meegedeeld aan de klant op het ogenblik waarop hij de beschikbaarheid van zijn product raadpleegt.

5.2 Beschikbaarheid

De beschikbaarheid wordt meegedeeld op het ogenblik waarop de klant het product raadpleegt.

Wanneer het bestelde product niet beschikbaar is, zal de klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht en zal hij zijn bestelling kunnen annuleren.

Wanneer het product niet kan worden geruild, behoudt FRIO ENTREPRISE zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de betaalde sommen terug te betalen. FRIO ENTREPRISE zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van het product en de klant zal daardoor ook geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

5.3 Transport

De levering wordt geacht te worden uitgevoerd aan de hand van de terbeschikkingstelling door de transporteur van het bestelde goed aan de klant. De levering wordt geconcretiseerd door de ondertekening van de leveringsbon door de klant.

De klant moet het goed bij aankomst controleren en de eventuele gebreken melden, of in voorkomend geval het product weigeren. Zodra het product is geretourneerd, zal FRIO ENTREPRISE het goed ruilen of terugbetalen als het na 14 dagen nog altijd niet voorradig is.

 1. EEN PRODUCT RETOURNEREN

6.1 Klacht

De klant moet zich er op het ogenblik van de terbeschikkingstelling van zijn bestelling of tijdens de levering ervan van vergewissen dat hij over het aangekondigde aantal pakketten beschikt, en dat de producten in goede staat zijn.

Als het (de) geleverde product(en) qua type of hoeveelheid niet overeenstemt (overeenstemmen) met de specificaties op de leveringsbon die bij de zending is gevoegd, of schade heeft (hebben) opgelopen tijdens het transport, moet de klant het afleveringsborderel invullen door er leesbaar zijn voorbehoud op te noteren en ook de door het transport veroorzaakte schade te beschrijven.

Wanneer een product niet conform de bestelling is, als de levering werd uitgevoerd:

 • Via een exprespakketdienst: de klant zal via de post een vooruitbetaald etiket ontvangen om dit (deze) product(en) op onze kosten terug te zenden, na ontvangst van de klacht.
 • Via een transporteur: de transporteur zal het goed op een afgesproken tijdstip thuis bij de klant komen ophalen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat de klant de onderdelen in de originele verpakking bewaart, in de staat waarin ze werden geleverd.

FRIO ENTREPRISE zal snel contact opnemen met de klant, die vervolgens elk beschikbaar product op een afgesproken tijdstip gratis opnieuw zal ontvangen.

6.2 Herroepingsrecht

Termijn

In overeenstemming met artikels L.121-20 en volgende van het Franse consumentenwetboek beschikt de klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van zijn bestelling, om elk artikel dat hem niet bevalt in de originele verpakking te retourneren, en FRIO ENTREPRISE om de terugbetaling van het (de) bestelde product(en) te vragen.

Voorwaarden

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het onderstaande adres te verzenden:

FRIO ENTREPRISE

143 boulevard Pierre Lefaucheux

72 230 ARNAGE

Retourkosten in verband met de herroeping door de klant

Producten die worden teruggezonden met verschuldigde port of onder rembours zullen worden geweigerd door FRIO ENTREPRISE. Als het (de) product(en) werd(en) geleverd door een transporteur, zal die laatste het (de) product(en) op een afgesproken tijdstip thuis bij de klant komen ophalen.

In elk geval moeten de teruggegeven producten in hun originele verpakking zitten, mogen ze niet zijn gebruikt en moeten ze samen met hun aankoopbewijs en alle eventuele niet-gemonteerde accessoires, gebruiksaanwijzingen en andere documenten worden terugbezorgd.

Om te worden terugbetaald of geruild, mag het product niet zijn beschadigd door de klant of mag het niet onvolledig zijn geretourneerd.

Geretourneerde producten zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald, uiterlijk 14 dagen na de herroeping.

 1. GARANTIES EN KLANTENSERVICE

Omschrijving van de garantie

FRIO ENTREPRISE verleent de klant uitsluitend voor de elektrische apparaten een nationale garantie van één jaar op functionele onderdelen. Arbeidskosten en verplaatsingen vallen niet onder de garantie. De functionele onderdelen zullen gedurende minstens vijf jaar vanaf de aankoopdatum van het product beschikbaar zijn.

De garantie op het product is geldig als de aankoopfactuur bij het product zit. De garantie is geldig voor producten in hun aankoopconfiguratie en als het serienummer nog leesbaar is.

De garantie is geldig in Europees Frankrijk.

Gebreken bij het uitpakken

Als bij het uitpakken een gebrek zichtbaar wordt dat het onmogelijk maakt om het product in de verwachte configuratie te gebruiken, moet de klant binnen de 14 werkdagen contact opnemen met FRIO ENTREPRISE. Het product zal dan worden geruild (maar niet voor beschadiging tijdens de montage en voor ontbrekend hang-en-sluitwerk).

Garantie-uitsluitingen

De garantie van FRIO ENTREPRISE is niet van toepassing:

Op onopzettelijke materiële schade. De garantie is met name exclusief schade en defecten die het gevolg zijn van een onjuiste installatie en montage of een onjuist gebruik van het product, normale slijtage of een gebrek aan onderhoud …

Op onrechtstreekse schade. De garantie van FRIO ENTREPRISE heeft alleen betrekking op het recht op reparatie of vervanging van het product waarvoor de garantie geldt. Onrechtstreekse schade die het gevolg is van een defect of beschadiging, valt dus niet onder de garantie.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

FRIO ENTREPRISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke onrechtstreekse schade of kosten, en evenmin voor om het even welk verlies en met name verlies van gegevens of informatie en om het even welke schade of kosten die het gevolg zijn van het gebruik van het product door de klant, of van de onmogelijkheid om het te gebruiken.

 1. OVERMACHT

FRIO ENTREPRISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de gesloten overeenkomst ten gevolge van een geval van overmacht.

Worden beschouwd als onvoorziene gevallen of gevallen van overmacht die FRIO ENTREPRISE ontslaan van elke verantwoordelijkheid: alle onvermijdelijke en onvoorziene feiten of omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de partijen.

 1. PERSOONSGEGEVENS

In het kader van uw commerciële relatie met FRIO ENTREPRISE moeten wij u om enkele persoonlijke gegevens vragen. We geven aan of deze gegevens verplicht dan wel facultatief zijn.

Ze worden alleen gebruikt voor de verwerking van uw bestelling of uw verzoek (inschrijving voor onze nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd, verzoek om informatie, enz.) en om de communicatie en het productaanbod op de website en in onze nieuwsbrieven te personaliseren.

Uw gegevens zijn vertrouwelijk. FRIO ENTREPRISE verbindt zich ertoe om ze niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming door te geven aan andere derden dan zijn onderaannemers. Zo geven wij uw gegevens alleen door aan door FRIO ENTREPRISE geselecteerde bedrijven die producten aanbieden die u kunnen interesseren, als u daar tijdens uw inschrijving toestemming voor hebt gegeven.

Onze website is ook ontworpen om zoveel mogelijk aandacht te kunnen hebben voor de behoeften van onze klanten. Onder meer om die reden maken wij gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze website te signaleren, en zo de gepersonaliseerde dienstverlening die wij voor u in petto hebben te verbeteren en uw navigatie op onze website te vergemakkelijken. U kunt verhinderen dat dergelijke cookies worden geïnstalleerd op de computer die u gebruikt, door de opties van uw webbrowser te wijzigen (voor Internet Explorer 7 doet u dat bijvoorbeeld door de vertrouwelijkheidsparameters in de rubriek extra/internetopties/vertrouwelijkheid/parameter in de hoogste stand te zetten). OPGELET: als u dat doet bestaat de kans dat u in de toekomst met deze computer niet langer gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten op onze website, maar ook op andere websites.

In overeenstemming met de Franse privacywet van 6 januari 1978 hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of om ze te raadplegen, te corrigeren en te schrappen. Deze rechten kunt u dan uitoefenen overeenkomstig de voorwaarden van de Franse privacywet van 6 januari 1978 door hier te klikken of een brief te verzenden naar de klantenservice van FRIO ENTREPRISE.

In elk geval zult u uw verzoek moeten ondertekenen en er een kopie van uw identiteitsbewijs moeten bijvoegen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Deze AVV’s vallen onder het Franse recht. Voor geschillen zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

 1. GEGEVENS VAN HET BEDRIJF

FRIO ENTREPRISE

143 boulevard Pierre Lefaucheux

72 230 ARNAGE

FRANKRIJK